Menu Close

Teisinė informacija

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.

Inventorizacijos tvarkos aprašas.

Vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas.

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Finansų kontrolės taisyklės.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos informacinių technologijų naudojimo tvarka.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos elektroninių dienynų nuostatai, priedai.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos maitinimo organizavimo tvarka. Pakeitimas (2021-10-26)

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos turto ir lėšų naudojimo tvarka.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos darbo apmokėjimo sistema

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos darbo tvarkos taisyklės.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos bendruomenės narių etikos kodeksas.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos mokinių pamokų / ugdymo dienų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Pakeitimas (2023-01-06). Prašymo forma.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos mokinių elgesio taisyklės.

Kretingos M. Tiškevičiūtė mokyklos  nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo tvarka .

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka.

Vaiko gerovės komisijos  sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, žygių organizavimo tvarkos aprašas.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos pradinių klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo  ir vertinimo tvarka. Pakeitimas (2023-03-16).Priedas

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos specialiojo ugdymo klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarka, priedai. Pakeitimas (2023-04-11).

Pradinių klasių mokinių ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas.

Specialiojo ugdymo klasių mokinių ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį

tvarkos aprašas, priedai.

Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos  mokinių, grįžusių iš užsienio, priėmimo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką, ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą, tvarkos aprašas.

Naudojimosi spintelėmis mokykloje ir mokinių asmeninių daiktų laikymo jose tvarkos aprašas.