Menu Close

Komisijos, darbo grupės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Nariai: Ramunė Liukienė, direktorė, pirmininkė;

Nariai:

Inga Petrulevičienė, tėvų atstovė;

Regina Songailienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Funkcijos Teikia informaciją apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.

Svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo.

Vaiko gerovės komisija

Nariai: Aurelija Tolienė, logopedė specialioji pedagogė, pirmininkė.

Rimantė Gedrimienė, psichologė, pirmininkės pavaduotoja.

Nariai:

Regina Songailienė, socialinė pedagogė;  

Juškienė, specialiojo ugdymo klasės mokytoja;

Alma Litvinienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Angelė Kleinauskaitė, logopedė specialioji pedagogė;

Aurelija Lukošienė, specialiojo ugdymo klasės mokytoja;

Airida Narvilienė, logopedė specialioji pedagogė;

Alma Petrokienė, specialiojo ugdymo klasės mokytoja;

Sekretorė –

Funkcijos Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių pirminį įvertinimą, teikia rekomendacijas dėl specialiojo ugdymo skyrimo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo.

Krizės metu vertina, konsultuoja ir teikia psichologinę pagalbą. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo prevencines ir sveikatos stiprinimo programas.

Mokyklos įvaizdžio formavimo komanda

Nariai: Sigita Tamošaitytė, pradinių klasių mokytoja – mokyklos aplinkos apipavidalintoja;

Renata Šiaulienė, pradinių klasių mokytoja – metraščio tvarkytoja;

Ramunė Liukienė, direktorė – bendravimas su socialiniais partneriais, ryšiai su visuomene, spauda;

Nijolė Vasiliauskienė, pavaduotoja ugdymui, atsakinga už ugdymo proceso dokumentų pateikimą, Tamo dienyno administratorė, ŠVIS duomenų tvirtintoja, “Mūsų darželis” ikimokyklinio ugdymo dienyno administratorė;

Internetinės svetainės tvarkymo grupė:

Ramunė Liukienė, direktorė, atsakinga už valdymo struktūros  pateikimą, planavimo dokumentų, nuostatų, veiklos ataskaitų pateikimą;

Nijolė Pocienė, ūkio dalies vedėja, atsakinga už informaciją apie viešųjų pirkimų vykdymą.

Lina Savickienė, vyr. buhalterė, atsakinga už finansinių ataskaitų, darbo užmokesčio, biudžeto vykdymo ataskaitų paskelbimą;

Pedagogai, atsakingi už projektų, naujienų, vykusių renginių, pateikimą raštinės vedėjai;

Giedrius Žiubrys, internetinės svetainės administratorius, atsakingas už pateiktos informacijos patalpinimą į svetainę.

Funkcijos Formuoja mokyklos  įvaizdį. Skelbia viešą informaciją apie mokyklos veiklą.