Menu Close

Komisijos, darbo grupės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Nariai: Ieva Rukšienė, direktorė, pirmininkė;

Nariai:

Inga Petrulevičienė, tėvų atstovė;

Irena Šleinienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Regina Songailienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Funkcijos Teikia informaciją apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.

Svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo.

Vaiko gerovės komisija

Nariai: Regina Songailienė, socialinė pedagogė, pirmininkė;

Rimantė Gedrimienė, psichologė, pirmininkės pavaduotoja.

Nariai:

Aurelija Juškienė, specialiojo ugdymo klasės mokytoja;

Alma Litvinienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Angelė Kleinauskaitė, logopedė specialioji pedagogė;

Aurelija Lukošienė, specialiojo ugdymo klasės mokytoja;

Airida Narvilienė, logopedė specialioji pedagogė;

Alma Petrokienė, specialiojo ugdymo klasės mokytoja;

Sekretorė – Irma Ilkevičienė, pradinių klasių mokytoja.

Funkcijos Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių pirminį įvertinimą, teikia rekomendacijas dėl specialiojo ugdymo skyrimo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo.

Krizės metu vertina, konsultuoja ir teikia psichologinę pagalbą. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo prevencines ir sveikatos stiprinimo programas.

Mokyklos įvaizdžio formavimo komanda

Nariai: Direktoriaus įsakymas “Dėl komandos mokyklos įvaizdžiui formavimuoti sudarymo”

Irma Ilkevičienė, pradinių klasių mokytoja – mokyklos aplinkos apipavidalintoja;

Renata Šiaulienė, pradinių klasių mokytoja – metraščio tvarkytoja;

Ieva Rukšienė, direktorė – bendravimas su socialiniais partneriais, ryšiai su visuomene, spauda;

Nijolė Vasiliauskienė, pavaduotoja ugdymui, atsakinga už ugdymo proceso dokumentų pateikimą, Tamo dienyno administratorė, ŠVIS duomenų tvirtintoja, “Mūsų darželis” ikimokyklinio ugdymo dienyno administratorė;

Internetinės svetainės tvarkymo grupė:

Ieva Rukšienė, direktorė, atsakinga už valdymo struktūros  pateikimą, planavimo dokumentų, nuostatų, veiklos ataskaitų pateikimą;

Nijolė Pocienė, ūkio dalies vedėja, atsakinga už informaciją apie viešųjų pirkimų vykdymą.

Lina Savickienė, vyr. buhalterė, atsakinga už finansinių ataskaitų, darbo užmokesčio, biudžeto vykdymo ataskaitų paskelbimą;

Pedagogai, atsakingi už projektų, naujienų, vykusių renginių, pateikimą raštinės vedėjai;

Ramutė Tamošauskienė, raštinės vedėja, internetinės svetainės administratorė, atsakinga už pateiktos informacijos patalpinimą į svetainę, ŠVIS duomenų teikėja.

Funkcijos Formuoja mokyklos  įvaizdį. Skelbia viešą informaciją apie mokyklos veiklą.

                                                                                 Mokyklos darbo taryba

Nariai: Aurelija Lukošienė, specialiosios lavinamosios klasės mokytoja metodininkė, pirmininkė;

Alma Litvinienė, bendrosios praktikos slaugytoja, narė;

Vilija Kuizinienė, ikimokyklinės grupės auklėtoja metodininkė, narė.

Funkcijos Atstovauti darbuotojus, darbdaviui priimant sprendimus dėl ekonominių, socialinių  ir darbo klausimų.