Menu Close

METODINĖ DIENA

Vasario 22d. mūsų mokykloje vyko metodinė diena “Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų mokymo metodų ir priemonių pritaikymas praktikoje”.

Renginys buvo skirtas rajono mokytojams bei švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, vadovaujami meninio ugdymo mokytojos R. Lukauskienės, metodinės dienos dalyvius pasveikino skambia daina.

Direktorė I.Rukšienė pristatė mūsų įstaigą specialiojo, įtraukiojo ugymo kontekste.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė R.Songailienė skaitė pranešimą apie įtraukiojo ugdymo sėkmes ir iššūkius priešmokykliniame amžiuje.

Spec.pedagogė A.Tolienė demonstravo specialiojo pedagogo pratybas, taikant struktūruoto ugdymo metodą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė B.Stanienė atskleidė, kaip multisensorinės veiklos metu lavinti vaikų, turinčių didelius ugdymo(si) poreikius, pažintinius gebėjimus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja E.Strikienė bei judesio korekcijos specialistė – metodininkė L.Vaitkutė pristatė fizinių ir pažintinių galių plėtojimą, bendradarbiaujant grupės mokytojai ir judesio korekcijos specialistei.

Vyr. logopedė A.Narvilienė apžvelgė naudojamas inovacines priemones, didinančias logopedo darbo efektyvumą.

Ačiū mūsų mokytojoms, švietimo pagalbos specialistėms už dalijimąsi patirtimi ir tikimės, kad metodinės dienos dalyviai “pasisėmė” naujų patirčių, kaip ugdyti SUP vaikus.